Algemene voorwaarden De Nieuwe Band

Coöperatieve vereniging De Nieuwe Band u.a.
gevestigd en kantoorhoudende te Marum
gedeponeerd:
KvK Groningen te Groningen op 13 oktober 2011 onder nummer 02039178

Uitgangspunten De Nieuwe Band

Wij stellen ons een wereld voor waarin mensen respectvol naast en met elkaar leven. Een voor iedereen gelijkwaardig leven, waarin geven en nemen een natuurlijk uitgangspunt is. Waarin wij samen werken vanuit een ‘ieders uniek zijn. Een wereld waarin respect en open staan voor elkaar en voor alles dat leeft vanzelfsprekend zijn. Waarin wij gelukkig zijn met wie we zijn in plaats van met wat we hebben. Waarin we de tijd nemen voor onszelf en voor elkaar. Waar samen genieten van eerlijk eten een belangrijk onderdeel van is. Een wereld waarin we durven te dromen en we de kracht en de moed hebben om werk te maken van onze dromen.

Daarom zoeken wij naar een balans tussen cultuur en natuur. We zoeken naar een solidaire economie waarin de rijkdommen eerlijker verdeeld zijn tussen mensen onderling en tussen mens en milieu. Een meer bescheiden consumptie in de Westerse landen en de nadruk op producten met een authentieke smaak die op een verantwoorde manier zijn geproduceerd, zijn hierbij van groot belang. Wij werken graag samen met mensen die op een zelfde, open, zelfstandig en op wederzijdse afhankelijkheid gebaseerde manier willen werken.

De Nieuwe Band bevordert de verspreiding van biologische levensmiddelen die zijn gemaakt op een mens- en milieuvriendelijke manier. Voor De Nieuwe Band betekent dit, dat ons handelen in het teken staat van Fair Trade en dat we veronderstellen dat onze leden, afnemers en mogelijke nieuwe klanten achter deze uitgangspunten staan. De Nieuwe Band staat voor transparantie in al haar bedrijfsprocessen. We gaan uit van een gezamenlijk streven naar een duurzame en betere positie van boeren die biologisch werken en van producenten die deze ingrediënten verwerken. Daarnaast is eerlijke verdeling van deze (internationale) handel in de markt voor ons van groot belang.

Voor De Nieuwe Band en haar leden betekent dat:

Algemene voorwaarden De Nieuwe Band

Vooraf

 1. Voordat je besluit met ons te gaan samenwerken adviseren we je deze voorwaarden te lezen zodat het duidelijk is waar de verantwoordelijkheden liggen. Mocht je vragen of opmerkingen over de voorwaarden hebben, neem dan gerust contact met ons op.
  Mocht je niet reageren, voordat je je eerste bestelling hebt gedaan, dan gaan wij er vanuit dat deze voorwaarden onvoorwaardelijk deel van de (te) maken afspraken zijn.

Bestellen

 1. Voordat je gaat bestellen moeten we eerst een klantnummer voor je aanmaken en kunnen we de afspraken nog even met je doornemen.
 2. Je bestelling kan je als volgt aan ons doorgeven:
  • per handterminal (modem)
  • per e-mail: zie ons prijs- en bestelboek en onze internetsite www.nieuweband.nl/handel voor informatie. Nadat je van ons een klantnummer hebt ontvangen, kun je je bestelling doorgeven via bestel@nieuweband.nl
  • via onze website: je kunt heel gemakkelijk via onze webshop www.nieuweband.nl/handel bestellen. Als je dit nog niet eerder hebt gedaan, moet je je eerst registreren met behulp van je klantnummer. Klik hiervoor op “nieuwe registratie”.
  • per fax: 0594 – 643385
  • per telefoon: 0594 - 645300. Graag maken we een afspraak, om je op een vastgestelde tijd te bellen.

Vervoeren en bezorgen

 1. De kosten van vervoer zijn voor onze rekening, met dien verstande dat we een minimum orderbedrag hanteren om onze kosten dekkend te houden.
 2. We bezorgen je bestelling op een rolcontainer waarvoor we statiegeld berekenen.
 3. Klanten op de Waddeneilanden leveren we franco tot aan de haven. Overtocht en transport op het eiland zijn voor eigen rekening.
 4. Voor de actuele (minimumorder) bedragen en uitzonderingen; zie onze website en prijs- en bestelboek.

Leveren

 1. Wij leveren de bestelde producten direct over de drempel van het overeengekomen afleveradres.
 2. Op verzoek kan worden afgestapeld. In dat geval is het risico voor jezelf. De prijsstelling van onze producten is gebaseerd op afleveren direct over de drempel. Voor afstapelen brengen we je daarom een bijdrage in rekening. Het actueel bedrag is te vinden op onze website en in ons prijs- en bestelboek.
 3. De afdeling logistiek van De Nieuwe Band zal aan de hand van alle gedane bestellingen de meest gunstige leveringsroute bepalen, waardoor de levertermijn kort is. In de meeste gevallen wordt binnen 24 uur geleverd.
 4. Vanaf het moment dat het bestelde direct over de drempel geleverd is, is het geleverde voor risico van jezelf. Mocht je onverhoopt niet tevreden zijn over de geleverde producten, lees dan de informatie in ons prijs- en bestelboek onder ‘Spelregels bij klachten en retouren’.
 5. Als we de door jou bestelde goederen niet kunnen leveren omdat je niet aanwezig/bereikbaar bent, behouden we ons het recht voor om de goederen een tweede keer aan te bieden tegen een vrachtbijdrage.

Condities

 1. Wij veranderen onze condities en prijzen niet zonder je daarvan in kennis te stellen. Dit zal in alle gevallen ook gemeld worden in onze Nieuwsbrief.
 2. Als wij geconfronteerd worden met onverwachte extreme prijsverhogingen van onze leveranciers, dan behouden wij ons het recht voor om per direct onze prijzen aan te passen.
 3. Op veel van onze producten kunnen wij je korting geven. Uitleg hierover vind je in ons prijs- en bestelboek onder ‘Kortingsysteem’.

Betalen

 1. Tenzij anders afgesproken, stellen wij betaling via automatische incasso op prijs. De afdeling administratie zal hierover contact met je opnemen. Er wordt 1 week na facturatie geïncasseerd.
 2. Is betaling op andere wijze dan ‘automatische incasso’ afgesproken, dan verwachten wij dat binnen de redelijke termijn van maximaal 14 dagen het geld door je is overgemaakt op onze rekening.
 3. Mocht je vergeten te betalen dan sturen we je een herinnering. Mocht je ook daarna niet hebben betaald behouden wij ons het recht voor op andere wijzen alsnog betaling te ontvangen. De kosten die daarmee gepaard gaan zijn voor jouw rekening. We brengen mogelijke rentekosten in rekening tegen het wettelijke tarief.

Verantwoordelijkheid

 1. Wij staan voor wat we doen en dragen daar ook de volle verantwoordelijkheid voor. Wij gaan er vanuit dat jij daar ook voor staat.
 2. Mochten er schades ontstaan op welke wijze en grootte ook, dan gaan we met je in overleg om conform de beginselen van redelijkheid en billijkheid die schade in beeld te brengen en waar mogelijk te vergoeden. We zullen daarbij vanzelfsprekend de belangen van De Nieuwe Band behartigen en jouw belangen niet uit het oog verliezen.
 3. Schades die het directe gevolg zijn van het onjuiste gebruik van het geleverde of ongeschiktheid zijn voor het doel waarvoor jij ze hebt aangeschaft, dan wel hebt doorverkocht, komen nooit voor vergoeding door ons in aanmerking.
 4. Mochten er omstandigheden zijn waar wij geen invloed op hebben bij het uitvoeren van de gemaakte afspraken, dan kunnen wij niet de service bieden die ons uitgangspunt is. Schades die daar betrekking op hebben zijn niet voor onze verantwoordelijkheid. We zullen jou direct, zodra de gelegenheid zich voordoet, hierover inlichten. We sluiten hierbij aan bij de wettelijke regeling over ‘overmacht’.

Tevredenheid

 1. Wij streven er naar alle klanten, en dus ook jou, naar volle tevredenheid te bedienen.
 2. Mocht je desondanks minder tevreden zijn, dan stellen wij het erg op prijs als je dit binnen 48 uur aan ons meldt.
 3. Als je een klacht niet meldt of niet binnen een redelijke termijn, dan kunnen wij helaas niets voor je doen.

Ten slotte

 1. De Nieuwe Band accepteert geen algemene voorwaarden van andere partijen. Geschillen, van welke aard en ernst ook zullen steeds in der minne en op grond van de gegeven uitgangspunten van De Nieuwe Band worden besproken en beslecht. Juridische aangelegenheden, voor zover niet al begrepen onder bovenstaande, zullen naar eer en geweten worden benaderd en op grond van de redelijkheid en de billijkheid worden opgelost. Geen der bij die mogelijke conflicten betrokken partijen zullen ten opzichte van De Nieuwe Band handelen in strijd met deze visie.
 2. Het Nederlandse Recht is van toepassing.

Deze verklaring (te lezen als algemene voorwaarde) bindt alle partijen.